سیستم اسمز معکوس فولاد کاوه جن

سیستم اسمز معکوس فولاد کاوه جنوب کیش

تصفیه آب و پس آب

سیستم اسمز معکوس فولاد کاوه جنوب کیش
سیستم اسمز معکوس فولاد کاوه جنوب کیش

سیستم اسمز معکوس فولاد کاوه جنوب کیش

در این پروژه شرکت فرابرد با همکاری جوینت ایرانی موفق به ساخت آب شیرین کن با ظرفیت 5000 مترمکعب در روز گردید. این پروژه شامل تمامی سیستمهای RO و فیلترهای شنی و... می باشد.
آب ورودی این آب شیرین کن با TDS< 45000 از خلیج فارس و آب خروجی با کیفیت صنعتی مورد نیاز بود.
این پروژه با بازیافت 35% اجرا گردید.

 

تصاویر جنبه تزیینی دارند.

اطلاعات پروژه