رضایت سنجی مشتری

رضایت سنجی مشتری

فرم ارزش یابی رضایت مندی مشتری

فرم را دانلود کنید یا فرم زیر را پر کنید

مشتری گرامی
با سلام
خواهشمند است جهت بهبود خدمت رسانی این شرکت به شما عزیزان، فرم زیر را بصورت آنلاین تکمیل فرمایید.
پیشاپیش از لطف شما کمال تشکر را داریم.
در صورتی که مایل بودید میتوانید این فرم را از لینک مربوطه دانلود کرده و نسخه کاغذی را تکمیل کرده و برای ما از طریق فکس ارسال فرمایید.

1 - تصویر کلی

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دسترسی ﺑﻪ اﻓﺮاد ذﻳﺮﺑﻂ
ﻛﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
ﺻﺪاﻗﺖ در ﻋﻤﻞ
اﻧﻌﻄﺎف پذیری در ﻣﻘﺎﺑﻞ خواسته ها
ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ خواسته ها
ﺑﺮوﺷﻮر و ﻣﺴﺘﻨﺪات فنی ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای مشتری
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ ﺑﻮدن

2 - محصولات

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن (پایایی) ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻧﻮآوری درﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﻤﻞ و ﺑﺴﺘﻪ بندی
اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺤﺼﻮل از ﻧﻈﺮ ابعادی
ﺟﻨﺒﻪ زﻳﺴﺖ محیطی و ﺧﻄﺮات ﻣﺤﺼﻮﻻت

3 - ﻓــﺮوش و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنی ﭘﺲ از ﻓﺮوش

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ و رﻓﺘﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻓﺮوش
ﻣﺸﺎوره و ﺣﻤﺎﻳﺖ
رﺳﻴﺪگی ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت
زﻣﺎن پاسخگویی
آﻣﻮزش تخصصی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنی فنی
ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ و گارانتی

4 - وﻓـﺎداری ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺠﺪد
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ معرفی و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان

نحوه ی آشنایی :

نحوه ی آشنایی با شرکت فرابرد

خواهشمند است اولویت های خود را در دریافت خدمات مشخص فرمایید.

اولویت ها

اولویت اول

اولویت دوم

اولویت سوم

اولویت چهارم

اولویت پنجم

اولویت ششم