پروژه ها

پروژه ها

پروژه ها

پتروشیمی گچساران

پتروشیمی گچساران

طرح توسعه پالایشگاه اصفهان

طرح توسعه پالایشگاه اصفهان

تکمیل ظرفیت تصفیه خانه شماره یک شیراز

تکمیل ظرفیت تصفیه خانه شماره یک شیراز

تکمیل ظرفیت تاسیسات انتقال آب زاینده رود به یزد

تکمیل ظرفیت تاسیسات انتقال آب زاینده رود به یزد

سیستم اسمز معکوس فولاد کاوه جنوب کیش

سیستم اسمز معکوس فولاد کاوه جنوب کیش

هاب اتوماتیک پالایشگاه تهران

هاب اتوماتیک پالایشگاه تهران

فن 32 فوت پتروشیمی مارون

فن 32 فوت پتروشیمی مارون

پتروشیمی شیراز اوره آمونیاک سوم

پتروشیمی شیراز اوره آمونیاک سوم

اجرای سیستم ازن زنی تصفیه خانه شیراز

اجرای سیستم ازن زنی تصفیه خانه شیراز