مخزن هوای فشرده

مخزن هوای فشرده

مخزن فلزی

مخزن هوای فشرده
مخزن هوای فشرده

مخزن هوای فشرده

ساخت انواع مخزان هوای فشرده در حجم های مختلف با  رعایت استاندارد های صنایع نفت و گاز