فن ایر کولر ها Air Cooler Axia

فن ایر کولر ها Air Cooler Axial Fan

فن محوری با پره FRP

فن ایر کولر ها Air Cooler Axial Fan
فن ایر کولر ها Air Cooler Axial Fan

فن ایر کولر ها Air Cooler Axial Fan

با توجه به اهمیت ایر کولر ها در صنایع گوناگون، شرکت فرابرد اقدام به طراحی و ساخت انواع فن های محوری با پره های FRP برای ایرکولر ها کرده است.