کولینگ واتر درام

کولینگ واتر درام

مخزن فلزی

کولینگ واتر درام
کولینگ واتر درام
کولینگ واتر درام

کولینگ واتر درام

مخازن کولینگ واتر درام جهت استفاده به عنوان منبع آب برج های خنک کننده تر بتنی مورد استفاده قرار میگیرند
این مخازن تا ظرفیت 200 متر مکعب امکان ساخت دارند