هاب اتوماتیک پالایشگاه تهران

هاب اتوماتیک پالایشگاه تهران

Осевой вентилятор FRP

هاب اتوماتیک پالایشگاه تهران
هاب اتوماتیک پالایشگاه تهران

هاب اتوماتیک پالایشگاه تهران

با تلاش پرسنل فرابرد هاب اتوماتیک برای ایرکولرها کاملا در داخل کشور تولید شد و در پالایشگاه تهران نصب گردید

Project Information