پالایشگاه تهران

پالایشگاه تهران

градирни

پالایشگاه تهران
پالایشگاه تهران
پالایشگاه تهران

پالایشگاه تهران

شرکت فرابرد از سال 1385 تا سال 1391 تعداد 3 برجخنک کننده در پالایشگاه تهران به صورت EPC اجرا کرده است

Project Information