تکمیل ظرفیت تصفیه خانه شماره ی

تکمیل ظرفیت تصفیه خانه شماره یک شیراز

تصفیه آب و پس آب

تکمیل ظرفیت تصفیه خانه شماره یک شیراز
تکمیل ظرفیت تصفیه خانه شماره یک شیراز

تکمیل ظرفیت تصفیه خانه شماره یک شیراز

شرکت فرابرد به عنوان واحد پیمانکاری شرکت فراسان در سال 1386 به اجرای سیستم های کلر زنی و ساخت مخازن فیلتر شنی و سایر تجهیزات تصفیه خانه آب آشامیدنی شماره یک شیراز پرداخت.