پتروشیمی شیراز اوره آمونیاک سو

پتروشیمی شیراز اوره آمونیاک سوم

سازه و مخازن فلزی

پتروشیمی شیراز اوره آمونیاک سوم
پتروشیمی شیراز اوره آمونیاک سوم
پتروشیمی شیراز اوره آمونیاک سوم

پتروشیمی شیراز اوره آمونیاک سوم

این شرکت مقدار 700 تن سازه فلزی جهت پتروشیمی شیراز ساخت

اطلاعات پروژه