اجرای سیستم ازن زنی تصفیه خانه

اجرای سیستم ازن زنی تصفیه خانه شیراز

تصفیه آب و پس آب

اجرای سیستم ازن زنی تصفیه خانه شیراز
اجرای سیستم ازن زنی تصفیه خانه شیراز

اجرای سیستم ازن زنی تصفیه خانه شیراز

با توجه به رضایت کارفرما از شرکت فرابرد و تخصص این شرکت در زمینه سیستم های تصفیه، شرکت فرابرد سیستم های ازن زنی را جهت تصفیه خانه شماره یک شیراز با ظرفیت 40 کیلوگرم بر ساعت اجرا کرد همچنین مخزن 10000 مترمکعبی نیز جهت این سیستم طراحی و ساخته شد و با اجرای این طرح کیفیت آب آشامیدنی شهر شیراز ارتقا یافت.

اطلاعات پروژه