پالایشگاه تهران

پالایشگاه تهران

برج خنک کننده

پالایشگاه تهران
پالایشگاه تهران
پالایشگاه تهران

پالایشگاه تهران

شرکت فرابرد از سال 1385 تا سال 1391 تعداد 3 برجخنک کننده در پالایشگاه تهران به صورت EPC اجرا کرده است. مديريت اين پروژه با جناب آقاي مهندس فرهود بوده است.

اطلاعات پروژه