فن مبدل های حرارتی Air Cooled

فن مبدل های حرارتی Air Cooled Heat Exchanger Axial Fan

فن محوری با پره FRP

فن مبدل های حرارتی Air Cooled Heat Exchanger Axial Fan
فن مبدل های حرارتی Air Cooled Heat Exchanger Axial Fan

فن مبدل های حرارتی Air Cooled Heat Exchanger Axial Fan

با توجه به اهمیت مبدل های حرارتی  در صنایع گوناگون، شرکت فرابرد اقدام به طراحی و ساخت انواع فن های محوری با پره های FRP برای مبدل های حرارتی کرده است.