فن کاندنسور ها Air Cooled Cond

فن کاندنسور ها Air Cooled Condenser Axial Fan

فن محوری با پره FRP

فن کاندنسور ها Air Cooled Condenser Axial Fan
فن کاندنسور ها Air Cooled Condenser Axial Fan

فن کاندنسور ها Air Cooled Condenser Axial Fan

با توجه به اهمیت کاندنسرها ها در صنایع گوناگون، شرکت فرابرد اقدام به طراحی و ساخت انواع فن های محوری با پره های FRP برای کاندنسرها کرده است.