اخبار فرابرد
محاسبات در برج خنک کننده
محاسبات در برج خنک کننده
محاسبات در برج خنک کننده
محاسبات در برج خنک کننده

محاسبات در برج خنک کننده

هر برج خنک کننده تر از طریق تبخیر آب، گرمای سیال در گردش را کاهش میدهد و برای جبران میزان آب تبخیر شده نیاز به آب میک آپ (Make Up Water) دارد که توسط پمپ به برج ترزیق میگردد.

برای محاسبه ظرفیت خنک کنندگی هر برج از فورمول زیر استفاده میشود:

E=W×S×ΔT

در رابطه بالا:

E :گرماي دفع يا جذب شده بر حسب BTU/hr يا CAL/hr

W :دبي مايع خنک شونده بر حسب lb/hr که ئر اینجا آب است

S : گرماي ويژه مايع خنک کننده بر حسب lb.f/ Btu در اینجا آب

ΔT :کاهش دماي مايع خنک شونده بر حسب f

در برج های خنک کننده بدلیل اینکه عمل خنک شدن از طریق تبخیر انجام میگیرد به فورمول بالا گرمای نهان تبخیر آب نیزبا ضرب شدن در دبی اضافه میگردد.

مقدار تبخير بستگي دارد به سطح بر خورد آب با هوا و همچنين شدت جريان هوا دارد. براي اينکه حداکثر بهره برداري که در طرح آن بکار رفته است رعايت شود در برجهاي خنک کننده که   پکینگ  آنها از نوع splash packing مي باشد آب به صورت قطره هاي در سطوح برج پخش مي شود تا سطح وسيعي بوجود ايد البته براي اين منظور مي توان از  پکینگ های نوع film packing نيز استفاده کرد.

عوامل مؤثر در طراحي برجهاي خنک کننده را بطور خلاصه مي توان بصورت زير بيان کرد :

1.ميزان افت درجه حرارت (اختلاف دماي ورودي وخروجي برج) ΔT

2. اختلاف بين درجه حرارت آب سرد و درجه حرارت مرطوب هوا

3. دماي مرطوب محيط : اصولاً خنک کردن آب زير اين دما غير ممکن است .

4. شدت جريان آب

5. شدت جريان هوا

6. نوع  پکینگ های برج خنک کننده

7. روش پخش آب و آرایش نازل ها

براي هر 10 درجه فارنهايت افت دما در برج خنک کننده ميزان تبخير در حدود يک درصد کل آب در حال گردش مي باشد .

مقدار آب برج همچنين ممکن است تصادفي يا بوسيله باد تقليل يابد . اصولاً در برجهاي خنک کننده مقداري آب بصورت گرد و قطرات مه درآمده و توسط باد يا کشش و یا جریان هوای دمنده ها از برج خارج مي شود .

مقدار تخليه لازم در برج براي کنترل مواد محلول و معلق مجاز را مي توان از رابطه زير بدست آورد :

M=(B+W)*C

که در رابطه فوق

B : مقدار زير آب بر حسب gal/hr ياm3/hr

E : مقدار آب تبخير شده بر حسب gal/hr يا m3/hr

C : ضريب غلطت پيشنهاد شده براي برج

W : مقدار آبي که توسط باد خارج مي شود بر حسب gal/hr يا m3/hr

مقدار آبي که باد همراه خود از برج خارج مي سازد در رابطه بالا منفي است ،زيرا آب مواد محلول و معلق را نيز با خود مي برد . بنابراين تاثير در غلظت و بالا بردن املاح آب ندارد .

مقدار آب لازم جهت آب کسري برج از رابطه زير بدست آورد :

MAKE UP = E +B + W

نظر خود را بنویسید

اخبار مرتبط

ایرکولر چیست

یکی از وسایلی که در اکثر واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمیایی برای کاهش دمای سیالات مورد استفاده قرار می گیرند، خنک کننده های هوایی می باشند ...