تصفیه خانه شیراز

تصفیه خانه شیراز

تصفیه خانه

تصفیه خانه شیراز
تصفیه خانه شیراز

تصفیه خانه شیراز

در سال 1390 شرکت فرابرد مخازن ذخیره آب و ازن زنی و حوضچه های آرامش را برای تصفیه خانه شیراز اجرا کرد

معلومات المشروع