مشاريع

مشاريع

سازه و مخازن فلزی

پتروشیمی شیراز اوره آمونیاک سوم

پتروشیمی شیراز اوره آمونیاک سوم