مشاريع

مشاريع

مشاريع

هاب اتوماتیک پالایشگاه تهران

هاب اتوماتیک پالایشگاه تهران

فن 32 فوت پتروشیمی مارون

فن 32 فوت پتروشیمی مارون

پتروشیمی شیراز اوره آمونیاک سوم

پتروشیمی شیراز اوره آمونیاک سوم

تصفیه خانه شیراز

تصفیه خانه شیراز

پالایشگاه تهران

پالایشگاه تهران

پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی زاگرس